Gravity Chess

h
g
f
e
d
c
b
a
1
2
3
4
5
6
7
8


White Rook White Bishop White Knight White Queen White King White Pawn Black Rook Black Bishop Black Knight Black Queen Black King Black Pawn